International Journal of Hematology and Therapy

The reliability of blood glucose point-of-care testing (POCT) system in China teaching hospital

– Jian-hua Ma
Feng-fei Li1, Yan Cao2, Bing-liLiu1, Reng-na Yan1, Hong-hongZhu1, Wei Rong1, He-feng Diao1, Jie Lan1, Xue-mei Zheng3, Li Zhang4, Hai-yan Yang5, Bing Xia6, Hui Zhan7, Xiao-fei Su1, M.D, Jin-dan Wu1, M.D, Dan-Feng Zhang1, M.D, Shu-kui Wang8*, M.D, PhD, Jian-hua Ma1*, M.D, PhD