International Journal of Hematology and Therapy

Study on the neuroprotection and mechanism of C-EPO and EPO in MCAO mice models

– Zan Wang
Zhou Tong, Zhen-Ni Guo, Yu Dan Lv, Jiannan Zhu, Baoxin Ma, Qingqing Sun