International Journal of Hematology and Therapy

The reliability of blood glucose point-of-care testing (POCT) system in China teaching hospital

– Jian-hua Ma
Feng-fei Li1�, Yan Cao2�, Bing-liLiu1�, Reng-na Yan1�, Hong-hongZhu1�, Wei Rong1, He-feng Diao1, Jie Lan1, Xue-mei Zheng3, Li Zhang4, Hai-yan Yang5, Bing Xia6, Hui Zhan7, Xiao-fei Su1, M.D, Jin-dan Wu1, M.D, Dan-Feng Zhang1, M.D, Shu-kui Wang8*�, M.D, PhD, Jian-hua Ma1*�, M.D, PhD