International Journal of Hematology and Therapy

Inhibition of heat shock protein Hsp90 reverses chemotherapy resistance of ovarian cancer

– Kun Zhang
Mingbo Wu, Ye Zhao, HouYi Huang, Mengju Jiang, Liaotian Peng1, Linpeng Li1, Jie Yang1, Li Feng1, Xiuhui Gu2, Jing Liu1, Guodan Zeng1, He Wei1*, Minhui Li2*, Kun Zhang1*