Journal of Heart and Cardiology

ISSN: 2378-6914 Impact Factor: 0.565
VOLUME: 2 ISSUE: 1
Watching National Team Matches in World Cup Soccer 2014 on Television was Associated with Increasing Frequency of Premature Ventricular Contractions
– Tomoyuki Shiozawa
Tomoyuki Shiozawa1, Kazunori Shimada1*, Gaku Sekita1, Hidemori Hayashi1, Haruna Tabuchi1, Sayaka Komatsu1, Tetsuro Miyazaki1, Katsumi Miyauchi2, Jun Shitara3, Takuma Yoshihara2, Eiryu Sai2, Masayuki Shiozaki4, Kosuke Fukao5, Yoshifumi Fukushima6, Shinichiro Yamagami7, Satoru Suwa3, Youichi Katoh1, Yasumasa Fujiwara4, Hiroshi Ikeda8, Masataka Sumiyoshi4, Yuji Nakazato9, Hiroyuki Daida1