Change of Oral Conditions after Combined Use of a Tongue Brush and Toothbrush: A Pilot Study

Mineka Yoshikawa
Mariko Maruyama1, Mineka Yoshikawa2*, Mitsuyoshi Yoshida2, Takahiro Mori1, Aya Hiraoka1, Chiaki Higa3, Kazuhiro Tsuga2
Article information