Electrical Control of Cancer Invasion: A Mini Review

Li Li
Kejun Zhang1, Ming Chen1, Yong He2, Jianxin Jiang3, Min Zhao4 and Li Li2*
Article information