High Frequencies of Drug-resistant Pathogens in Blood Stream Infections Associated with Hematologic Disorders: Five-year single institutional surveillance from 2010 to 2014

Tsutomu Kobayashi
Tsutomu Kobayashi1, Taku Tsukamoto1, Saori Maegawa1, Kazuna Tanba1, Yayoi Matsumura-Kimoto1, Yoshimi Mizuno1, Saeko Kuwahara-Ohta1, Yoshiaki Chinen1, Shinsuke Mizutani1, Hisao Nagoshi1,2, Mio Yamamoto-Sugitani1, Yuji Shimura1, Shigeo Horiike1, Naohisa Fujita3, Junya Kuroda1
Article information