Improved Method in Breeding and Artificial Propagation for Chinese Giant Salamanders (Andrias Davidianus)

Wang Yongjie
Wang Yongjie1*, Chen Honglian1, Wang Fen1, Rao Fujiang2
Article information