Microbial Proteomics: Approaches, Advances, and Applications

Fuchu He
Feifei Wu1, Fan Zhong1,2, Fuchu He1,3*
Article information