The Correlation between Small Intestinal Bacteria Overgrowth and Dendritic Cells Phenotype and Function in Cirrhotic Patients with Hepatitis B

Ying Jie MA
Ying Jie MA1*, Xiao GAO2, Xin Peng WEI2, Li YANG1, Ji Ao HAN1, Zhi Ling WANG1, Li HAN1
Article information