The Reliability of Blood Glucose Point-of-Care Testing (POCT) System in China Teaching Hospital

Jian-hua Ma
Feng-fei Li1#, Yan Cao2#, Bing-liLiu1#, Reng-na Yan1#, Hong-hongZhu1#, Wei Rong1, He-feng Diao1, Jie Lan1, Xue-mei Zheng3, Li Zhang4, Hai-yan Yang5, Bing Xia6, Hui Zhan7, Xiao-fei Su1, Jin-dan Wu1, Dan-Feng Zhang1, Shu-kui Wang8*#, Jian-hua Ma1*#
Article information