Journal of Bioinformatics and Proteomics Review

Analyzing the Effects of Pretreatment Diversity on HCV Drug Treatment Responsiveness using Bayesian Partition methods

– Jing Zhang
Yao Fu2, Gang Chen3, Xuan Guo4,Yi Pan4Jing Zhang1,2,3*