Journal of Gynecology & Neonatal Biology

Clinicopathological Features in Endometrial Carcinoma with Mismatch Repair Deficiency among Chinese Women Younger than 50 Years of Age

– Yixin Liu
Shujie Pang1, Cheng Wang2, Haixia Wu1, Jianchan Song1, Yiquan Shi1