Comparison in Mandibular Movements Between Subjects with Deep Bite and Normal Occlusion

Jian-hong YU
Pao-Chieh Lee, Heng-Li Huang, Yu-Fen Li
Article information