Detection of Mandarin in Orange Juice Beverage by SNP-based PCR-RFLP-CE Assay

Xiu Liu
Xiu Liu1*, Ling-qianQi2, Peng-fei Zhou1, Yu-lin Liang1, Zhen-sen Zhou1, Jian-jun Yin1, Quan-hou Song1
Article information