Discovery and Identification of Serum Potential Biomarkers for Colorectal Cancer Using TMT Quantitative Proteomics

Qi Zhang
Minzhe Li*#, Qi Zhang2#, Jian Shen1, Lingfang Tang2 and Jianguo Ji*
Article information