Eating Behavior Associated With Weight Regain after Dietary Intervention in Obese Female

Naoki Sakane
Naoki Sakane1*, Kazuhiko Kotani1,2, Kokoro Tsuzaki1, Kaoru Takahashi1,3, Narumi Nagai4, Toshio Moritani5, Kahori Egawa6, Makiko Yoshimura7, Yoshinori Kitagawa8, Hiroshi Shibata6
Article information