Effects of Carbohydrates on the Toxicity of p-Aminophenyl Arsenoxide against S. cerevisiae

Boqiao Fu
Boqiao Fu1, Long Lv1, Caifen Xia1, Kewang Zheng1, Lei Zhu1, Wei Li1, Yongbin Yan1, Caiqin Qin1,2,3*
Article information