Effects of Soybean/Brown Rice Consumption on Body Fat and Blood Lipids in Overweight Postmenopausal Women

Yi-Wen Chien
Tsan-Hon Liou, Hui-Wen Kao, Yi-Chun Hsueh
Article information