Electrical Control of Cancer Invasion: A Mini Review

Li. Li
Kejun Zhang1, Ming Chen1, Yong He2, Jianxin Jiang3, Min Zhao4 and Li Li2*
Article information