Functional Roles of Shear Stress in Vascular Endothelial Cells

Ming Chen
Baohua Huang1, Fang Yang1, Wei Shu2, Zhenfeng Chen1, Ming Chen1*
Article information