Perioperative Pregabalin for Postoperative Pain Relief after Thoracotomy

Tatiana Sidiropoulou
Tatiana Sidiropoulou1*, Evangelos Giavasopoulos2, Georgia Kostopanagiotou1, Marianthi Vafeiadou2, Achilleas Lioulias3, Emmanouil Stamatakis1, Paraskevi Matsota1
Article information