Possible allergic-rhinitis-inducing effects of volatiles in perfume

Pu Wang
Pu Wang1, He Wang2*, Shunbang Yu2
Article information