Quantitative Accuracy of SelexOn™ Canine CRP Device for C-Reactive Protein Determination in Dogs

Do-Hyung Kim
Md. Mahbubur Rahman1, Myung-Jin Kim1, Hyeon-Kyu Go1, Hee-Young Ko2, Won-Dong Kim2, Ji-Hun Shin2, Do-Hyung Kim1*
Article information