The Correlation between Small Intestinal Bacteria Overgrowth and Dendritic Cells Phenotype and Function in Cirrhotic Patients with Hepatitis B

Ying Jie MA
Xiao GAO , Xin Peng WEI , Li YANG , Ji Ao HAN , Zhi Ling WANG , Li HAN
Article information