Trial for the Development of Bio-Functional Foods to Prevent Diabetes and Dementia Using a High-Pressure Treatment

Kenichi Ohtsubo
Sumiko Nakamura1, Takashi Hara2, Akira Yamazaki3, Atsushi Kobayashi3, Satoshi Maeda3, Kensaku Kasuga4, Takeshi Ikeuchi4, Hiroshi Goto5, Masao Hirayama5, Kenichi Watanabe5, Toshiko Koide5, and Ken’ichi Ohtsubo1*
Article information