Satı BOZKURT

Assistant Professor

biography

 

Area of Interest


top publication

BOZKURT SATI,BAYSAN ARABACI LEYLA,VARA S,OZEN S,GÖKÅžEN S,DARCAN SÄ°NAN (2014). The Impact of Psycho-Educational Trainingon the Psychosocial Adjustment of Caregivers of Osteogenesis Imperfecta Patients. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology.
BAYSAN ARABACI LEYLA,BOZKURT SATI,vara S,OZEN S,DARCAN S,damla ÅŸimÅŸek g (2015). Difficulties experienced by caregivers of patients diagnosed with osteogenesisimperfecta (OI): example of a hospital. Pakistan Medical Association
Bozkurt S, Çam O (2010). Çalışan ergenlerde öfke bileÅŸenleri ile ruhsal belirtiler arasındaki iliÅŸkinin incelenmesi. Nöropsikiyatri ArÅŸivi, 47(2):105-110. http://www.noropsikiyatriarsivi.com/PDF/2010/haziran/105-110.pdf
Bozkurt S, Akbıyık A, Yüzük S, BeÅŸer N, SaÄŸkal T (2011). Bir yatılı bölge okulunda akran isitismarı; durum saptama ve farkındalık eÄŸitiminin etkisi. Anadolu HemÅŸirelik ve SaÄŸlık Bilimleri Dergisi, 14(4), s; 1-9
Çam O, Bozkurt S, BeÅŸer N, SaÄŸkal T (2009). Birinci basamak saÄŸlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemÅŸirelere yönelik doÄŸum sonrası depresyon eÄŸitiminin etkililiÄŸinin incelenmesi. Ege Üniversitesi HemÅŸirelik Yüksekokulu Dergisi, 25(3):69-82.
Özgür G, BeÅŸer N, Bozkurt S, Baysan L, Çam S (2006). Mental status of convict and arrested people. WPA International Congress, Turkish Journal of Psychiatry. Summer, Vol.17. No:2, Suppl.1, p. 215.
Sağkal T, Bozkurt S (2009). The examination of communıcation skills level and efficiency of communication skills education on high school adolescents. 1 St International Congress on Nursing Education, Research and Practice, 15-17 October, Thessaloniki, Greece.
ÅžiÅŸman FN, Bozkurt S, Tezer E (2006). Patients’ perception to nurse-patient relationship. International nursing sutudent congress, which will be held on June, Izmir.
KarayemiÅŸ E, Kaya B, Atak Bilen N, Bozkurt S (2006). Investigation of burnout level of the nurses who work in Odemis state hospital”. WPA International Congress, Turkish Journal of Psychiatry, summer, Vol.17. No:2, Suppl.1, p: 300.
Bozkurt S, Özgür G (2006). Reliability and validity study of ward atmosphere scale in Turkey. WPA International Congress, Turkish Journal of Psychiatry. Summer, Vol.17. No: 2, Suppl.1, p: 350.
Çam O, Bozkurt S, BeÅŸer N, SaÄŸkal T (2008) The training of identification and prevention the postpartum depression for nurses and midwives who were working attended to OdemiÅŸ health group administration. XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 September, Prague, Czech Republic, Journal of Czech and Slovak Psychiatry; 104 (Suppl 2): 1411.
Çam O, Bozkurt S (2009) Investigation of the relations between anger components and mental symptoms in working adolescents. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, 15-17 October Thessaloniki, Greece.
Bozkurt S, BeÅŸer N, SaÄŸkal T (2006) Psikofarmakolojide psikiyatrik evde bakım hemÅŸiresinin rolü. I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım, Ä°zmir. Bildiri Özet Kitabı. S:20. Sözel Bildiri.
Bozkurt S, BeÅŸer N, SaÄŸkal T (2006) Evde bakım verenlerde tükenmiÅŸlik. I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım, Ä°zmir. Bildiri Özet Kitabı. S:21. Sözel Bildiri.
Çam O, Bozkurt S (2010) Çalışan ergenlerde sosyodemografik özellikler, öfke ve ÅŸiddete iliÅŸkin bir betimsel analiz. XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran, Ä°stanbul. Sözel bildiri.
Çardakkaya S, Pala FG, Yenice A, Yurdakul E, Bozkurt S (2010) Ergenlerde kiÅŸilerarası ÅŸiddet algısı ile ÅŸiddet yaÅŸama durumunun karşılaÅŸtırılması. IV. Ulusal Psikiyatri HemÅŸireleri Kongresi ( Uluslararası Katılımlı), 24-26 Haziran Samsun. Sözel Bildiri.
Arabacı L, Akın E, Bozkurt S, Çıray GündüzoÄŸlu N, KaradaÄŸ Ö, Tosun SarıoÄŸlu E (2012) HemÅŸirelerin Etik Yönelimlerinin Belirlenmesi. NiÄŸde Üniversitesi Multi Disipliner Etik Kongresi, 28-30 Mayıs NiÄŸde.
Yurt N, Baba D, Altunbulak D, Bozkurt S, BeÅŸer N (2005) E.Ü. ÖdemiÅŸ saÄŸlık yüksekokulu öÄŸrencilerinin strese neden olabilecek yaÅŸantılarının incelenmesi. Üçüncü Uluslararası ve 10.Ulusal HemÅŸirelik Kongresi, 7-10 Eylül, Ege Üniversitesi HemÅŸirelik Yüksekokulu, Ä°zmir.
Baba D, Altunbulak D, Yurt N, Bozkurt S, BeÅŸer N (2005) E.Ü. ÖdemiÅŸ saÄŸlık yüksekokulu öÄŸrencilerinin stresle (biliÅŸsel) baÅŸetme düzeylerinin incelenmesi. Üçüncü Uluslararası ve 10.Ulusal HemÅŸirelik Kongresi, 7-10 Eylül, Ege Üniversitesi HemÅŸirelik Yüksekokulu, Ä°zmir. SaÄŸkal T, BeÅŸer N, Bozkurt S (2006) YaÅŸlılarda evde bakım hemÅŸireliÄŸi. I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım, Ä°zmir. Bildiri Özet Kitabı. S:20.
Bozkurt S, Çam O (2006) DoÄŸum sonrası depresyonda hemÅŸirenin rolü. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 01-01 Kasım Ä°stanbul.
SaÄŸkal T, Bozkurt S (2009) Liseli adölesanların iletiÅŸim becerileri düzeyinin ve iletiÅŸim becerileri eÄŸitiminin etkinliÄŸinin incelenmesi. 16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 01-04 Temmuz, Zonguldak. Anadolu psikiyatri dergisi. 10(Ek 2):86-87. Poster Bildiri. http://www.psikiyatridizini.org/viewarticle.php?article_id=7847.
Bozkurt S, Top ED (2009) HemÅŸirelik öÄŸrencilerinin ruhsal hastalığa karşı inançlarının incelenmesi. III. Ulusal Psikiyatri HemÅŸireliÄŸi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 4-6 Haziran, Düzce.
Bozkurt S, ÅžiÅŸman N (2009) Psikiyatri hastalarında suç iÅŸlemeye iliÅŸkin damgalama. III. Ulusal Psikiyatri HemÅŸireliÄŸi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 4-6 Haziran, Düzce.
Sertkaya Y, Leblebici T, Bozkurt S (2010) Psikiyatri dersi alan hemÅŸirelik öÄŸrencilerinin psikiyatri dersi ve psikiyatri hemÅŸireliÄŸi ile ilgili görüÅŸleri. IV. Ulusal Psikiyatri HemÅŸireleri Kongresi ( Uluslararası Katılımlı), 24-26 Haziran Samsun.
Bozkurt S, Çam O (2010) Öfke yönetimi konusunda hemÅŸirelik uygulaması için bir Kavramsal-teorik Sistem oluÅŸturulması. IV. Ulusal Psikiyatri HemÅŸireleri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 24-26 Haziran Samsun.
Karadakovan A, Ergün S, Bozkurt S, ÇelebioÄŸlu A, Daşıkan Z, Emlek Sert Z, SaÄŸkal T (2011) ÖdemiÅŸ Bölgesindeki Ä°ntiharların Ä°ncelenmesi. 1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Hemsireligi Kongresi, 22-24 Eylül Ä°stanbul.
Karadakovan A, ÇelebioÄŸlu A, Emlek Sert Z, Bozkurt S, SaÄŸkal T, Çıray GündüzoÄŸlu N, Topçu S (2012) ÖdemiÅŸ Ä°lçe Merkezindeki YaÅŸlıların Sosyal Destek Gereksinimlerinin ve Katkı SaÄŸlama Durumlarının Belirlenmesi. Türk geriatri Dergisi sayı 15, Supplement
Balkan A, Ülgül D, Kaya D, Bulut G, Bozkurt S (2012 ) Üniversite ÖÄŸrencilerinin Cinsel Tacizle Ä°lgili Algı ve GörüÅŸlerinin DeÄŸerlendirilmesi. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 09-13 Ekim Bursa.