The Relationship between Expression of HS3ST2 and the Invasiveness in Growth Hormone Adenomas

Zhiquan Jiang
Shan Xie1, Zhiquan Jiang1*, Yinglei DU2, Jincheng Fang2, Song Bai2, Nan Li2, Jiwei Sun2
Article information